Shodan shinsa time

Time to review kata:

Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho

Nihon kendo kata:

Leave a Reply